Linki...

Urząd Miejski w Kałuszynie
 um
Otwarte Przedszkole
szkola
gimnazjum
vktoria
dk

ops
OSP KAŁUSZYN

Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać...............Peter RosegE
Szanowni Państwo

Informujemy, iż Związek Nauczycielstwa Polskiego, nie odwołał akcji strajkowej i będzie ona kontynuowana w dniu jutrzejszym 25.04.2019 r.Przedszkole deklaruje udział w strajku od
8 kwietnia 2019 ( do odwołania).
Rodziców prosimy o zapewnienie dzieciom opieki.


INFORMACJA
dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,
w których odbędzie się strajk
Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r.w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym
 za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).
Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KAŁUSZYNIE

Informujemy,że od 1 marca 2019r. do 8 marca 2019r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/20
od 8 marca 2019r. wydawane będą „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”  na rok szkolny 2019/ 2020.
Kartę zgłoszenia należy pobrać w placówce lub ze strony internetowej www.przedszkole.kaluszyn.pl , wypełnić i zwrócić do placówki.
Termin składania kart upływa 22-go marca 2019r.
Lista dzieci przyjętych zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej w przedszkolu 8-go kwietnia 2019r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
2. Karta zgłoszeniowa dziecka 3-,4-,5- letniego do przedszkola
3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

4. Oświadczenie o wielodzietności


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
Klauzula informacyjna
1 procent podatku


WYPRAWKA 5-LATKA KLIKNIJ

WYPRAWKA 4-LATKA KLIKNIJ

WYPRAWKA 3-LATKA KLIKNIJ

O nas

Dyrektor i rada pedagogiczna dziękuje wszystkim rodzicom oraz partnerom, którzy brali udział w ewaluacji zewnętrznej przedszkola prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 Raport z ewaluacji problemowej 2014

          Regulamin Przedszkola Publicznego w             Kałuszynie


Statut Przedszkola Publicznego w Kałuszynie

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego         w  Kałuszynie na lata 2015/2018

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

Regulamin Przedszkola Publicznego w                  Kałuszynie 2016/2017


Dziękujemy sponsorom za zakup bajek:
bajki

FHU Andrzej & Mirek s.c.

ul. Borki-Wyrki 52, 08-106 Zbuczyn

PW "Glob" Krzysztof Mroczek

ul. Warszawska 1, 05-310 Kałuszyn

"Stonoga" Danowska Katarzyna

ul. Wojska Polskiego 35, 05-310 Kałuszyn

Skup Złomu Metali Kolorowych Mroczek Bogusław

ul. 1 Maja 74, 05-310 Kałuszyn

Krzysztof Wąsowski

Olszewice 67, 05-310 Kałuszyn

Studio Fryzjerskie Barbara Glinka

ul. Warszawska 50/U-2, 05-310 Kałuszyn

Joanna Rek

ul. ks. Brzóski 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Kwiaciarnia Tajemniczy Ogród

ul. Czarnieckiego 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Monitgroup Ewelina Pirożek

ul. Rodzinna 27, 05-124 Kałuszyn

Janina Leśniewicz Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego

ul. Topolowa 45/2, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Electroadvance Paweł Szałanek

ul. Pokoju 36, 05-320 Mrozy

Awenta E.W.A. Chomka Sp.j.

Stojadła, ul. Warszawska 99, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Medycyna Naturalna Mariusz Woźny

ul. Ceglana 22, 08-110 Siedlce

PPU Prim Sp. z o.o.

ul. Królewiecka 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki

"Mówisz i Masz" Orzyłowski Paweł

ul. Myśliwska 2, 08-110 Siedlce

"Gwarant"Dorota Terlikowska

ul. Floriańska 57, 08-110 Siedlce

Gliniewicz Małgorzata i Andrzej s.c.

Biuro Rachunkowe

ul.Graniczna 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki

"Gwarek" Sklep Zoologiczny

ul.11 Listopada 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Piekarnia Małopolska Stanisław Górski Włodzimierz Nowak Sp.j.

ul. Małopolska 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Energomax Andrzej Kuciński

ul. Lipowa 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Jadwiga Fidura Omnibus

ul. Jedności 10/42a, 41-208 Sosnowiec

Dziękujemy sponsorom za zakupione zabawki i pomoce dydaktyczne:

PIO-HYDROP PIOTR PRZEDLASKI

UL. LEONÓW 18, 05-310 KAŁUSZYN

JANINA LEŚNIEWICZ TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

UL. TOPOLOWA 45/2, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

SKUP ZŁOMU METALI KOLOROWYCH MROCZEK BOGUSŁAW

UL. 1 MAJA 74, 05-310 KAŁUSZYN

STONOGA MICHAŁ DANOWSKI

UL. WOJSKA POLSKIEGO 35, 05-310 KAŁUSZYN

VILLA DEMETRIOS GRAŻYNA TENDERENDA

UL. WARSZAWSKA 2B, 05-310 KAŁUSZYN

VILLA DEMETRIOS PAWEŁ TENDERENDA

UL. WARSZAWSKA 2B, 05-310 KAŁUSZYN

EMIDA SP.J. REK-SZARSZENIEWSCY

AUGUSTÓWKA, 05-310 KAŁUSZYN

ARKADIUSZ CHRUSTOWSKI

CHYŻNY 52, 05-334 LATOWICZ

STONEWELL KRZYSTOF WĄSOWSKI

OLSZEWICE 67, 05-310 KAŁUSZYN

KSILO STOLARSTWO MARCIN KUĆ

OLSZEWICE 71, 05-310 KAŁUSZYN

ARTMIR USŁUGI HYDRAULICZNO SERWISOWE

UL. CICHA 25/33, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

JSP SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ SEBASTIAN PATYŃSKI

UL. OKRZEI 18G/12, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

PACHNICZÓWKA SP. Z O.O.

UL. POLNA 2, 07-110 GREBKÓW

KWIACIARNIA TAJEMNICZY OGRÓD

UL. CZARNIECKIEGO 15, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

JAROSŁAW MROCZEK

PL. KILIŃSKIEGO 3, 05-310 KAŁUSZYN

AORTA USŁUGI REKLAMOWE MARCZUK

UL. SIENKIEWICZA 52, 05-319 CEGŁÓW

MONIT GROUP WINDYKACJA OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI

UL. RODZINNA 27, 05-124 KAŁUSZYN

WEKLIM P.H.U. LESZEK CZYŻ

BOŻA WOLA 11, 05-332 SIENNICA

F.H.U. SŁONECZKO TOMASZ POLICIŃSKI

UL. SIENKIEWICZA 7, 05-320 MROZY

ARTBUD SŁAWOMIR GROMEK

DĄBRÓWKI 21, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

PPU PRIM SP. Z O.O.

UL. KRÓLEWIECKA 7, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

IBIZ BEATA KOŁECKA

UL. DWORSKA 15/14, 05-077 WARSZAWA

MAJSTER-POL KOSIŃSCY SP.J.

MIENIA 291, 05-319 CEGŁÓW

AWENTA E.W.A. CHOMKA SP.J.

UL. WARSZAWSKA 99, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
 


Organem prowadzącym Przedszkole Publiczne jest Gmina Kałuszyn, a nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Praca dydaktyczno- wychowawcza planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Realizujemy program "Wesołe przedszkole i przyjaciele" Ponadto korzystamy z programów autorskich prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej oraz dr Ireny Majchrzak, elementy Kinezjologii edukacyjnej G.Denisona, Ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz, Bajkoterapię.

Organizujemy imprezy, wycieczki i uroczystości z udziałem zaproszonych gości.

Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego.
Dbamy o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzymy warunki wspierające rozwój dzieci przygotowując je do życia w rodzinie i społeczeństwie. Rozwijamy pasje i zainteresowania, wyposażając w umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Troszczymy się o edukację, która wprowadza dzieci w świat gdzie panują trudności, a cieszą się sukcesem.